INFORMACJE PRAKTYCZNE


 Rezerwacji lekcji muzealnych należy dokonać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem przez formularz zgłoszeniowy.
  Grupa powinna przyjść na wystawę 15 minut przed rozpoczęciem.
  Zajęcia trwają od 60 do 75 min i są bezpłatne.
  Grupa może liczyć maksymalnie 20-22 osoby. W przypadku większej grupy, zostanie podzielona na mniejsze.
  Zajęcia odbywają się w godzinach otwarcia Biblioteki: od 9.00 do 16.00, ostatnie wejście o 14.30.
 Zamawiając lekcję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy rozwiń


Wybór oddziału:
Godzina:

Rodzaj usługi:
 
Wybór języka:


Temat zajęć:


Wielkość grupy:


Wiek uczestników:


Imię i nazwisko zamawiającego:


Adres:


E-mail:


Telefon:


Dodatkowe informacje:


Klikając w wyślij akceptujesz regulamin ZOBACZ REGULAMIN

REGULAMIN ZWIEDZANIA

I. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin dotyczy ekspozycji czasowej p.t. “Skarby kapituły krakowskiej” (zwanej dalej SKK) związanej z projektem Konserwacja unikatowych w skali światowej zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej oraz udostępnienie ich w przestrzeni wystawienniczej w postaci interaktywnej multimedialnej ekspozycji dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup docelowych “Oś 6 Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami”.
 2. Ekspozycja SKK znajduje się w pomieszczeniach budynku biblioteki Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Pracownicy biblioteki nie mają obowiązku odpowiadać na pytania związane z funkcjonowaniem i treściami ekspozycji.
 3. Zwiedzanie oraz wszystkie usługi na ekspozycji (lekcje muzealne, warsztaty, spacery oraz wykłady) są bezpłatne zgodnie z zasadą przyznania dofinansowania projektu …..
 4. Informacje na temat godzin otwarcia, oferty edukacyjnej oraz wydarzeń odbywających się na ekspozycji SKK znaleźć można na stronie internetowej ekspozycji [odnośnik] oraz na profilu fb [odnośnik].

II. Zasady zwiedzania:

 1. W drodze na ekspozycję należy zachowywać się tak, by nie zakłócać pracy biblioteki i możliwości korzystania z księgozbioru innym osobom.
 2. Na terenie SKK należy stosować się do uwag i poleceń pracowników ekspozycji oraz pracowników służb ochrony biblioteki (?).
 3. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 4. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu obiektów na ekspozycji lub osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie ekspozycji i budynku biblioteki.
 5. Duże plecaki, torby, walizki, parasole należy pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych, z których korzystanie jest bezpłatne.
 6. Pracownicy ekspozycji oraz biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni lub pozostawionych w innych miejscach w obrębie ekspozycji SKK lub przed wejściem do niej.
 7. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie ekspozycji oraz budynku biblioteki przed godziną zamknięcia.
 8. Na terenie ekspozycji obowiązują następujące zakazy:
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.

9. Prosimy o nie rozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.

10. Za uszkodzenia sprzętu multimedialnego odpowiedzialność ponosi zwiedzający.

III. Zasady rezerwacji lekcji muzealnych:

 1. Ekspozycja przyjmuje rezerwację na następujące wydarzenia:
  1. lekcje muzealne i warsztaty prowadzone przez pracowników ekspozycji (według listy tematów zamieszczonej na stronie muzeum;
  2. oprowadzanie po wystawie przez pracowników ekspozycji;
  3. oprowadzanie, prowadzenie zajęć, wykładów zorganizowane przez własnych przewodników lub wykładowców;
  4. inne działania (również związane z Domem Długosza), które będą zamieszczane na stronie w zakładce oferta [odnośnik]
 2. SKK udostępnia nieodpłatnie system audioprzewodników, audiodeskrypcji dla osób niewidomych i słabowidzących oraz system pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących. Zapotrzebowanie na ww sprzęt należy zgłaszać pracownikowi ekspozycji.
 3. Grupy zorganizowane powinny zgłaszać chęć zwiedzenie ekspozycji przynajmniej na 2 dni przed planowanym terminem drogą mailową lub telefoniczną w godzinach pracy ekspozycji od poniedziałku do piątku.
 4. SKK gwarantuje możliwości przeprowadzenia lekcji lub zwiedzania dla grupy, która nie dokonała wcześniejszej rezerwacji. Grupa taka będzie przyjęta w miarę wolnych miejsc lub zostanie poproszona o poczekanie lub umówienie się na inny termin.
 5. Pierwszeństwo ma zawsze grupa z rezerwacją.
 6. Rezerwując lekcję muzealną należy podać (punkty obowiązkowe):
  1. termin wizyty (data i godzina)
  2. rodzaj zamawianej usługi (oprowadzanie, lekcja muzealna itp.)
  3. w przypadku lekcji muzealnej również temat
  4. liczebność grupy (liczba uczestników i liczba opiekunów grupy)
  5. wiek uczestników
  6. dane kontaktowe do Zamawiającego (telefon, e-mail)
  7. informacje dodatkowe, które pozwolą Muzeum lepiej przygotować się do wizyty grupy (np. informacje o dysfunkcjach uczestników, prośba o skrócenie standardowego czasu wykonywania usługi itp.)
 7. Po dokonaniu rezerwacji drogą mailową, w tym samym dniu (lub w dniu następnym jeśli rezerwacji dokonano po godz. 16.00) zostanie wysłane potwierdzenie.
 8. Rezerwacja nie jest jednoznaczna z zawarciem umowy na oprowadzanie lub prowadzenie lekcji.
 9. Muzeum zastrzega sobie możliwość odwołania lekcji z przyczyn niezależnych. Może również zaproponować zmianę tematu spotkania lub terminu.
 10. Grupa ma prawo odwołać rezerwację najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem.
 11. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian tematów lekcji muzealnych (wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej w zakładce “oferta”).
 12. Wszelkie zmiany w rezerwacji (np. zmiana liczebności grupy) zamawiający zobowiązany jest podać telefonicznie lub mailowo przed planowanym terminem zwiedzania.

IV. Zasady zwiedzania grupowego:

 1. Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych uwarunkowane są względami bezpieczeństwa i troską o komfort zwiedzających.
 2. Jednorazowo z pracownikiem SKK na ekspozycję może wejść grupa licząca maksymalnie 20 osób (lub 15 w przypadku osób z niepełnosprawnościami).
 3. Grupy większe dzielone są na pół (odbywają tą samą lekcję).
 4. W przypadku spóźnienia się grupy możliwe jest skrócenie zajęć jeśli sytuacja tego wymaga.
 5. Za bezpieczeństwo grupy osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi opiekun.
 6. Opiekun jest zobowiązany do pozostania na zajęciach i współpracy z pracownikami SKK w celu zapewniania dyscypliny i porządku.
 7. W sytuacji, kiedy zachowanie grupy lub uczestnika zagraża bezpieczeństwu lub w jakiś sposób narusza zasady zachowania w miejscach publicznych pracownik ekspozycji ma prawo przerwania realizacji usługi.
 8. Pracownicy SKK realizują swoje autorskie scenariusze do poszczególnych działań edukacyjnych, dlatego mogą różnić się w szczegółach (dobór pomocy edukacyjnych, zadań). Podstawowe treści przekazywane uczestnikom pozostają niezmienne i są dostępne na stronie ekspozycji w opisach poszczególnych działań edukacyjnych [odnośnik].
 9. Zgłoszenie rezerwacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

V. Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego jest Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w UPJPII (?)
 3. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającym.
 4. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Dane osobowe są udostępniane podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych.
 7. Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych Zamawiającego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia programu pilotażowego projektu (do …….)
 11. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
 12. Za osobną zgodą dane osobowe Zamawiającego mogą być wykorzystywane w celach przekazywania Newslettera ekspozycji SKK oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
 13. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiającego na wskazany przez niego adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.
 14. UPJPII nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiającego.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. SKK zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).


 Zamawiający otrzyma mailem potwierdzenie rezerwacji. Należy je wydrukować i przynieść na zajęcia.
 W przypadku spóźnienia uprasza się o poinformowanie telefonicznie na nr: 12 421 84 40 wew. 160.


*  Do zespołu dydaktycznego należy edukator z niepełnosprawnością wzroku. W poruszaniu się po Bibliotece UPJPII i Domu Długosza pomaga mu pies przewodnik, którego nie można rozpraszać. Należy wziąć pod uwagę jego obecność w przypadku występowania alergii na sierść zwierząt.
Skip to content